वैदिक मन्त्र संस्कृत में – Vedic Mantras in Sanskrit Lyrics :

वैदिक मन्त्र संस्कृत में – Vedic Mantras in Sanskrit Lyrics Font
वैदिक मन्त्र संस्कृत में - Vedic Mantras in Sanskrit Lyrics

वैदिक मन्त्र संस्कृत में – Vedic Mantras in Sanskrit Lyrics Font

 • भगवान गणेश के मन्त्र – Shri Ganesha Vedic Mantra in Sanskrit Font

 1. Vakratunda Ganesha Mantra in Sanskrit
  श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा
  निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा॥
 1. Ganesha Shubh Labh Mantra in Sanskrit
  ॐ श्रीम गम सौभाग्य गणपतये
  वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नमः॥
 1. Ganesha Gayatri Mantra in Sanskrit
  ॐ एकदन्ताय विद्धमहे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

.

 • माता लक्ष्मी के मन्त्र – Shri Mahalakshmi Mantra in Sanskrit Font

 1. Lakshmi Beej Mantra in Sanskrit
  ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः॥
 1. Mahalakshmi Mantra in Sanskrit
  ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नम:॥
 1. Lakshmi Gayatri Mantra in Sanskrit
  ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

.

 • भगवान विष्णु के मन्त्र – Shri Vishnu Vedic Mantra in Sanskrit Font
 1. Vishnu Moola Mantra in Sanskrit
  ॐ नमोः नारायणाय॥
 1. Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra in Sanskrit
  ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥
 1. Vishnu Gayatri Mantra in Sanskrit
  ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
 1. Vishnu Shantakaram Mantra in Sanskrit
  शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्वि
 2. श्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।
  लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्व
  न्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥

.

 • हनुमान जी के मन्त्र – Shri Hanuman Mantra in Sanskrit Font
 1. Hanuman Moola Mantra in Sanskrit
  ॐ श्री हनुमते नमः॥
 1. Hanuman Gayatri Mantra in Sanskrit
  ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि।
  तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्॥
 1. Manojavam Marutatulyavegam Mantra in Sanskrit
  मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम्।
  वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये॥

.

 • भगवान शिव के मन्त्र – Lord Shiva Vedic Mantra in Sanskrit Font
 1. Shiva Moola Mantra in Sanskrit
  ॐ नमः शिवाय॥
 1. Maha Mrityunjaya Mantra in Sanskrit
  ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्उ
  र्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
 1. Rudra Gayatri Mantra in Sanskrit
  ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
  तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
 • वैदिक मन्त्र संस्कृत में – Vedic Mantras in Sanskrit Lyrics Font

.